Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov je podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba: „zákon o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť LIFT TECH s.r.o. IČO 50607995 so sídlom Buzulucká 3, 960 01 Zvolen (ďalej iba: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa: Buzulucká 3, 960 01 Zvolen

Email: info@lifttech.sk

Telefón: +421 45 552 2433

 1. Zákon o ochrane osobných údajov v § 2 vymedzuje osobné údaje ako údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

II.

Zdroje a kategórie spracovania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písm. b);
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre posielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa zákona o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písm. f);
 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov najmä pre účely poskytovania priameho marketingu (posielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa zákona o ochrane osobných údaj v § 13 ods. 1 písm. a).
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefónny a mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je potrebnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť, pokiaľ ste podnikateľom a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu). Ďalším účelom spracovania je posielanie obchodných oznámení a ďalšie marketingové aktivity.
 2. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania podľa zákona o ochrane osobných údajov § 28. S takýmto spracovaním ste poskytol / poskytla svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy;
 • zaisťujúce služby prevádzkovania webu / emailingu ( ITEC-Štefan Stieranka, Dolinky 1338/13, 962 12 Detva, Slovenská republika, IČO: 44853858 / Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webu;
 • prepravné spoločnosti, ktoré so zásielkou dostávajú z dôvodu doručenia zásielky vaše meno, adresu a telefónne číslo, e-mailový kontakt
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov máte
 • právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom podľa § 21;
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23, ktoré zahŕňa aj právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27;
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26;
 1. Ďalej máte právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia zabezpečenia dátových úložísk a ložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi zadal / zadala.

 

Tieto podmienky získavajú platnosť od 25.5.2018.